آموزش CodeVision جلسه اول

(آموزش کدویژن CodeVision جلسه اول) مقدمه: در جلسات قبل به آموزش AVR به زبان بیسیک و اسمبلی پرداختیم و تا حد زیادی با عملکرد امکانات داخلی میکرو و نحوه راه اندازی بخش های مختلف آن آشنا شدیم. مشاهده کردیم که در زبان بیسیک جزئیات داخلی از چشم کاربر دور بوده و بیشتر روی اصول برنامه … ادامه